Steunpunt Agrarisch Natuurbeheer werkt aan biodiversiteit op boerenland en biedt kennis en ondersteuning aan agrarische bedrijven, agrarisch collectieven, agrarische natuurverenigingen en overheden die betrokken zijn bij het agrarisch natuurbeheer.

grutto ouders met jong op perceel kruidenrijk grasland

Scholekster met jong op bouwland